Nový T-Cross

P?edobjednejte si ji u nás nyní.

Váš spole?ník pro každodenní život i volný ?as.
Výrazný design, dostatek prostoru p?i kompaktních rozm?rech, vysp?lé technologie pro v?tší pohodlí v každodenním život? i ve volném ?ase: nový T-Cross snadno spl?uje požadavky moderního kompaktního SUV.
Více informací o novém T-Crossu najdete na této stránce . Nový T-Cross si u nás nyní m?žete nakonfigurovat a p?edobjednat!

Nový T-CROSS

Výrazný vn?jší design SUV byl vyost?en. Nové jsou standardní LED sv?tlomety a LED zadní sv?tla. Interiér navíc dostal novou p?ístrojovou desku s propracovanými povrchy a novou generaci infotainmentu. Volkswagen zárove? rozší?il standardní výbavu modelu T-Cross, kterého se za pouhé t?i roky prodalo p?ibližn? 1,2 milionu kus?. Nejkompaktn?jší SUV zna?ky Volkswagen se op?t vyzna?uje mimo?ádn? atraktivním pom?rem ceny a výkonu.
Nový T-Cross je k dispozici se t?emi ú?innými p?epl?ovanými zážehovými motory (TSI). Jejich výkon je 70 kW (95 k), 85 kW (115 k) a 110 kW (150 k). K dispozici jsou ?ty?i úrovn? výbavy: "T-Cross", "Life" a dv? vrcholné verze "Style" (elegantní) a "R-Line" (sportovní). Nové jsou t?i barvy: "Hroznov? žlutá", "?irá modrá metalíza" a "Královská ?ervená metalíza".

Všestranný prostorový zázrak pro rodinu i volný ?as. Interiér modelu T-Cross zaujme propracovaným ovládáním, vyváženým prostorem až pro p?t osob, posuvnou zadní lavicí o 140 mm a maximáln? variabilním zavazadlovým prostorem. P?i obsazení všech sedadel nabízí T-Cross objem zavazadlového prostoru 385 až 455 litr? p?i naložení do výšky zadní lavice. Po sklopení zadní lavice (d?lené v pom?ru 60:40) vznikne rovná ložná plocha s objemem až 1281 litr? (p?i naložení do výšky op?radel p?edních sedadel). Op?radlo sedadla spolujezdce lze navíc standardn? sklopit od výbavového stupn? "Life" sm?rem nahoru (pouze u levostranného ?ízení). Do zavazadlového prostoru dlouhého 2 398 mm, který je pak souvislý od zadní ?ásti až po samotnou p?ední ?ást, lze uložit vše od surfovacího prkna až po st?edn? velký žeb?ík.

Zvýšené zatížení oje vytvá?í více prostoru pro p?epravu elektrokol. Volkswagen výrazn? zvýšil nosnost oje modelu T-Cross: ta vzrostla z 55 na 75 kg. Zvýšení o 20 kg zvyšuje maximální hmotnost, kterou lze použít na odnímatelnou spojku p?ív?su (na p?ání) shora. To znamená, že nový T-Cross nabízí v?tší rezervy p?i tažení t?žkého p?ív?su. Sou?asn? se zvyšuje i maximální p?ípustná hmotnost jízdních kol p?epravovaných s nosi?em prost?ednictvím spojovacího za?ízení p?ív?su - a to je d?ležité zejména pro p?epravu elektrokol.

"Travel Assist" nabízí výrazné zvýšení komfortu
T-Cross je jedním z mála vozidel této t?ídy na sv?t?, která jsou na p?ání vybavena systémem "Travel Assist". Asisten?ní systém nabízí asistované podélné a p?í?né vedení. V závislosti na provozu p?ed vozidlem a povolené rychlosti dokáže T-Cross regulovat svou rychlost automatickým zrychlováním a brzd?ním. Systém Travel Assist dokáže v rámci limit? systému do ?ízení zahrnout také omezení rychlosti, zatá?ky a kruhové objezdy. Sou?asn? se Volkswagen dokáže udržet v jízdním pruhu prost?ednictvím systému Lane Assist. Pokud je nový T-Cross vybaven p?evodovkou DSG, dokáže také automaticky absolvovat jízdy s rozjezdem a zastavením.

Varianty výbavy T-Cross:
I výrazn? modernizovaná základní verze "T-Cross " je nyní vybavena novými prvky, jako jsou LED sv?tlomety (namísto halogenových), LED zadní sv?tla, rozpoznávání dopravních zna?ek, "Digital Cockpit" o pr?m?ru 20,3 cm (8,0 palc?), nyní voln? stojící zdánlivý displej infotainmentu (rovn?ž o pr?m?ru 20,3 cm), rozhraní USB-C a parkovací asistent "Park Assist" (vp?edu i vzadu). Základní model v nabídce je pohán?n motorem TSI o výkonu 70 kW.
Verze "Life" se ?adí nad n?j. Mezi nové detaily p?íplatkové výbavy pat?í 16palcová kola z lehké slitiny "Nottingham", projek?ní sv?tla v krytech vn?jších zp?tných zrcátek a integrace aplikací pro chytré telefony prost?ednictvím Mirror Link. Motor TSI o výkonu 70 kW zajiš?uje pohon i ve verzi T-Cross Life v rámci standardní výbavy. Základní cena této verze v N?mecku: 25 150 eur.
Vrcholné verze "Style" a "R-Line " mají nyní poprvé v modelu T-Cross sériov? "IQ.LIGHT - maticové LED sv?tlomety" ("R-Line": standardn? pouze v N?mecku) s p?isv?cováním do zatá?ek a sv?tly do každého po?así. K novým sv?telným funkcím pat?í také animovaný scéná? vítání a lou?ení. Krom? toho jsou oba vrcholné modely standardn? vybaveny novými 17palcovými koly z lehké slitiny ve specifickém designu ("Manila" pro "Style", "Valencia" pro "R-Line"), vn?jším ambientním osv?tlením a zadními LED sv?tly s animovaným blikáním a funkcí brzd?ní. Nový T-Cross Style sází spíše na eleganci, zatímco T-Cross R-Line zd?raz?uje sportovní charakter nárazníky v designu "R".

Podnítili jsme váš zájem?

Pak neváhejte kontaktovat náš kompetentní a p?átelský prodejní tým.

PRODEJ VOLKSWAGEN

Obr. 1- 7: T-Cross R-Line 1,0 l TSI OPF 85 kW (115 k) 6stup?ová | Super 95 | WLTP: Kombinovaná spot?eba paliva: 5,6 l/100 km a kombinované emise CO?: 127 g/km | M?že zahrnovat p?íplatkovou výbavu, kterou lze zrušit. Všechny ceny (v?etn? 19 % DPH) a údaje o výbav? se vztahují k modelové ?ad? nabízené v N?mecku.